Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM STARA-SZKOLA.COM (dalej jako: „Regulamin”)

Regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego należącego do Stara Szkoła, Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie, Rudno 16, 56-100 Wołów.

§ 1. DEFINICJE

Za każdym razem, kiedy w Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć zgodnie z poniższym znaczeniem:

a. Sprzedawca – Stara Szkoła Sp. z o.o., Rudno 16, 56-100 Wołów, NIP: 9880294374, KRS: 0000524191, REGON: 022497532, rachunek bankowy: 60 1090 2460 0000 0001 2422 6923 prowadząca sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.stara-szkola.com.

b. Sklep - sklep internetowy należący do spółki Stara Szkoła, Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnie, Rudno 16, 56-100 Wołów, dostępny pod adresem URL http://www.stara-szkola.com.

c. BOK - Biuro Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient mailowo lub za pośrednictwem korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat Sklepu;

d. Cena - określona w złotych polskich kwota brutto należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;

e. Hasło - ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności i nieujawniania go osobom trzecim. Hasło może zostać w każdym czasie zmienione przez Klienta w ustawieniach Konta.

f. Klient - osoba fizyczna lub osoba prawna, która zaakceptuje Regulamin i dokonuje zakupów na w Sklepie.

g. Kod rabatowy - kod rabatowy uprawniający do nabycia Towarów po obniżonych cenach. Kody rabatowe mogą zostać uzyskane przez Klienta od BOK lub za pośrednictwem osób trzecich, którym Kody rabatowe zostały udostępnione przez Sprzedawcę. Kody rabatowe mają każdorazowo ograniczony termin ważności, zakres towarów oraz określoną wartość procentową, o którą obniżają Cenę.

h. Konto Klienta – przestrzeń, do której Klient uzyskuje dostęp za pomocą własnego Loginu i Hasła po wcześniejszym dokonaniu jednorazowej rejestracji na stronie internetowej sklepu internetowego Sprzedawcy;

i. Koszyk - usługa udostępniana każdemu użytkownikowi Sklepu w celu zakupu Towarów (także za pośrednictwem Kodów rabatowych) oraz podliczenia łącznej Ceny zakupu z uwzględnieniem kosztów wysyłki);

j. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta;

k. Newsletter - usługa dostarczania przez Księgarnię Klientowi informacji handlowej dotyczącej Towarów

l. Towar - rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;

m. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o koszty wysyłki;

n. Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży

§ 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe jedynie za pośrednictwem strony internetowej www.stara-szkola.com – przy wykorzystaniu Koszyka lub kontaktu z BOK.

2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie.

3. Klient może korygować dane osobowe w każdym czasie przy wykorzystaniu panelu Konta.

§ 3. DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Biuro Obsługi Klienta (BOK) udziela informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności pod adresem e-mail sklep@stara-szkola.com w dni robocze.

§ 4. USŁUGA NEWSLETTERA

1. W celu otrzymywania Newslettera Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez wpisanie swojego adresu email w odpowiedniej rubryce na stronie głównej Sklepu i potwierdzenie poprzez przycisk Wyślij

2. Klient może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez przesłanie pisemnej/mailowej informacji do BOK.

§ 5. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów. Zawarcie Umowy Sprzedaży wymaga posiadania przez Klienta Konta.

2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób:

a. Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;

b. Zamówienie na Towary może zostać złożone tylko przez Klienta, który posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto;

c. Klient dodaje Towar/Towary do Koszyka, a następnie przechodzi do formularza Zamówienia;

d. Klient, który posiada Konto potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży lub podaje inne dane;

e. Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;

f. Klient wybiera adres dostawy oraz sposób zapłaty;

g. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem "Potwierdź zamówienie" Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych;

h. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem "Potwierdź zamówienie" oznaczającej, ze Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;

i. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (wpłynięcia Zamówienia do systemu Sklepu;

j. Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej Potwierdzenie zamówienia zawierającej. W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-miał zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach – e-mai Potwierdzenie zamówienia. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień.

6. Klient może anulować złożone Zamówienie do momentu wysłania zamówienia. Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia w ramach kontaktu z Biurem Obsługi Klienta poprzez email. Uprawnienie Klienta do wprowadzenia zmian w Zamówieniu nie narusza jego praw w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w § 9 Regulaminu.

§ 6. CENY I PROMOCJE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu.

2. Ceny w ramach Sklepu są końcowymi cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów dostarczenia Towaru do Klienta. Koszty dostarczenia są określane odrębnie.

§ 7. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

1. Płatności można dokonać:

a. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU lub przelewu elektronicznego;

b. przy odbiorze (płatność za pobraniem).

2. Akceptowalne formy płatności określone są w Sklepie w zakładce DOSTAWA.

3. Płatność przy odbiorze (za pobraniem) nie podlega łączeniu z płatnością przy pomocy lub przelewu elektronicznego.

4. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia (płatność za pobraniem), Sprzedawca za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta poprosi Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności.

§ 8. DOSTAWA TOWARU

1. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.

2. Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana poprzez Biuro Obsługi Klienta, lecz wyłącznie do momentu wysłania Zamówienia.

4. Czas oczekiwania na doręczenie Klientowi przedmiotu Zamówienia składa się z czasu przygotowania do wysyłki oraz czas dostarczenia przez Pocztę Polską. Czas przygotowania do wysyłki liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia i wynosi do 3 dni roboczych. Czas dostarczenia przez Pocztę Polską został przedstawiony w zakładce Dostawa.

5. W przypadku zamówień o łącznej wartości Towarów poniżej 100 zł koszty dostawy Towaru ponosi Klient, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowych promocji w tym zakresie. W przypadku zamówień o łącznej wartości Towarów powyżej 100 zł koszty dostawy Towaru ponosi Sklep.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów dostawy zamieszczonych na stronie Sklepu. Koszty dostawy w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają wiążące.

7. Sporządzenie protokołu szkody w obecności listonosza w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania przyspieszy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 10 dni od doręczenia Towaru bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

2. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@stara-szkola.com. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres Stara Szkoła Sp. z o.o., Rudno 16, 56-100 Wołów. Do zachowania 10 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. 10 - dniowy termin do odstąpienia od umowy zaczyna bieg w chwili doręczenia Towarów Klientowi.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem.

7. Do zwracanego Towaru Klient dołączy w miarę możliwości dowód zakupu (fakturę).

8. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 - dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem.

10. Zwracane Towary należy odesłać na adres: Stara Szkoła Sp. z o.o., Rudno 16, 56-100 Wołów.

11. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Klienta odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.

2. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi za pomocą wiadomości e-mail na adres: sklep@stara-szkola.com.

3. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie (do 7 dni) i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad.

b. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: Stara Szkoła Sp. z o.o., Rudno 16, 56-100 Wołów.

§ 11. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Użytkowników Sklepu umieszczone w ramach Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych w zakresie Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca.

3. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celu prowadzenia Sklepu.

4. Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe Klientów innym upoważnionym pracownikom, współpracownikom i doradcom, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Podawanie przez Klientów ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne, lecz niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwia rejestrację w Sklepu i zawarcie Umowy Sprzedaży.

6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w Ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 12. ZMIANY REGULAMINU

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej w dniu 12.01.2015 r.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów drogą elektroniczną lub konieczności dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych.

3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz poprzez e-mail na adres podany przez Klienta.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

2. Sprzedawca zapewnia poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu marketbio.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

3. Treść Regulaminu jest dostępna bezpłatnie pod następującym adresem URL http://stara-szkola.com/content/3-regulamin

 

Załącznik nr 1 Regulaminu - Wzór formularza odstąpienia od umowy