Bądź na bieżąco z

Naszym Instagramem

Postami na blogu

Regulamin sklepu

  /  Regulamin sklepu
Poznaj

Regulamin naszego sklepu

I Definicje

W niniejszej Umowie obowiązują następujące definicje:

Sprzedawca

Stara Szkoła, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Rudnie, Rudno 16, 56-100 Wołów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000524191, NIP: 988-029-43-74, adres e-mail: sklep@stara-szkola.com

Towar

Towary przedstawione na Stronie Sprzedawcy.

E-book

Książka w wersji elektronicznej w formacie e-pub lub mobi.

Użytkownik

Rozumie się przez to osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, posiadającą zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, dokonującą zakupu Towarów w Sklepie w celach innych niż w celu dalszej ich odsprzedaży w ramach prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej.

Zamówienie

Propozycja zawarcia Umowy składana Sprzedawcy przez Użytkownika przy użyciu Sklepu.

Dane

Dane związane z Zamówieniem, konieczne do realizacji Zamówienia, przede wszystkim imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz adres korespondencyjny.

Umowa

Umowa sprzedaży zawartą na odległość za Strony pomiędzy Sprzedawcą oraz Użytkownikiem. Umowa określa warunki sprzedaży Towaru.

Sklep lub Strona

Księgarnia internetowa prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem www.stara-szkola.com.

Regulamin

To niniejszy regulamin.

 

II Warunki techniczne

W celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu oraz realizacji warunków Umowy Użytkownik winien spełnić poniższe wymagania techniczne:
– rozdzielczość ekranu: 1024×768 lub wyższa,
– głębia kolorów: 32 bity lub wyższa,
– przeglądarki: Google Chrome, Internet Explorer 8 lub wyższy, FireFox, Opera

 

III Konto użytkownika

 1. Sprzedawca umożliwi Użytkownikowi założenie konta w Sklepie.
 2. Użytkownik uprawniony jest do odstąpienia od Umowy zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami Regulaminu.

 

IV Newsletter

 1. Użytkownik może zażądać lub wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień od Sprzedawcy pocztą e-mail. Powiadomienia będą dotyczyć nowych Towarów, promocji lub innych informacji związanych z działalnością Sklepu, tzw. newsletterów.
 2. Użytkownik jest uprawniony do żądania ukończenia usługi, o której mowa w pkt. IV.1. powyżej. O takim żądaniu poinformuje Sprzedawcę pisemnie poprzez korespondencję e-mail.

 

V Obowiązki użytkownika

Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się do:

 1. podania prawdziwych Danych niezbędnych do realizacji Zamówienia;
 2. korzystania ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem;
 3. dokonania płatności za Towar
 4. przestrzegania Regulaminu i przepisów prawa w stosownym zakresie.

VI Złożenie zamówienia

 1. Użytkownik może złożyć zamówienie przy użyciu odpowiednich formularzy Sklepu.
 2. Sklep jest dostępny w Internecie nieprzerwanie od poniedziałku do niedzieli włącznie.
 3. Każdy Towar posiada swoją podstronę, na której dostępne są treści o charakterze informacyjnym i reklamowym dotyczące Towaru.
 4. W celu poprawnej realizacji Zamówienia Użytkownik określi zamawiany Towar, jego ilość oraz sposób dostawy wraz z ceną poszczególnych rodzajów dostawy.
 5. Każde Zamówienie musi zostać potwierdzone kliknięciem ikony „Kupuję i płacę”
 6. Następnie Użytkownik otrzyma na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia potwierdzenie dokonania zakupu wraz ze stosownymi informacjami wymaganymi przez przepisy prawa konsumenta.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z Użytkownikiem przez realizacją Zamówienia, jeśli pojawią się uzasadnione wątpliwości związane z Zamówieniem.
 8. Umowa zostaje zawarta w chwili przesłania Użytkownikowi informacji, na podany przez Użytkownika adres e-mail, o przyjęciu przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.

 

VII Zasady płatności

 1. Ceny Towarów oraz ich dostawy są podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Użytkownik może zapłacić za zamówiony Towar za pośrednictwem przelewu tradycyjnego na numer konta, który Użytkownik otrzyma w wiadomości e-mail po potwierdzeniu Zamówienia, platformy PayU lub za pobraniem.
 3. Sprzedawca oczekuje na płatność 14 dni kalendarzowych. W przypadku bezskutecznego upłynięcia tego terminu zamówienie zostaje anulowane (nie dotyczy wysyłki za pobraniem).
 4. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika wysyłki za pobraniem w terminie przewidzianym przez Pocztę Polską i zwrocie wysyłki do Sprzedawcy ponowna wysyłka będzie możliwa wyłącznie po wcześniejszym uiszczeniu przez Użytkownika opłaty za ponowną wysyłkę.
 5. Użytkownik otrzyma fakturę VAT w wersji elektronicznej. Jeśli Użytkownik zwróci się do Sprzedawcy z prośbą o wersję papierową faktury, otrzyma wersję papierową. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

VIII Czas realizacji zamówienia

 1. Sprzedawca wyśle Towar w terminie do trzech dni roboczych od złożenia Zamówienia i/lub zaksięgowania należności.
 2. Towar zostanie wysłany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, zgodnie z wyborem Użytkownika.
 3. Koszty dostawy zostały przedstawiona na podstronie Sklepu: https://stara-szkola.com/koszty-dostawy/

IX Zasady sprzedaży e-booków (dostarczanie treści cyfrowych)

 1. Zamówienia zawierającego e-booki mogą dokonać tylko zalogowani Użytkownicy.
 2. Zamówienie zawierające e-booki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności elektronicznej.
 3. W przypadku gdy Zamówienie obejmować będzie jednocześnie e-booki towary innego rodzaju, to zostanie podzielone na Zamówienie dotyczące e-booka/ów oraz Zamówienie dotyczące towarów innego rodzaju.
 4. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sprzedawca prześle Użytkownikowi wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającą:
  a) potwierdzenie otrzymania płatności;
  b) informacje odnośnie do sposobu pobrania e-booka.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14-dni od jej zawarcia – chyba, że wyraził zgodę na udostępnienie e-booka przed tym terminem i został poinformowany, że  wyrażając tę zgodę utracił prawo do odstąpienia od Umowy.
 6. E-book może być wykorzystywany wyłącznie dla celów dozwolonego użytku osobistego, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. E-booki watermark – system ochrony praw autorskich, zapisujący w plikach niepowtarzalny identyfikator transakcji, który umożliwia zweryfikowanie kto nabył prawo do Pliku.
 8. Do prawidłowego korzystanie z e-booków niezbędne jest, aby Użytkownik posiadał co najmniej (minimalne wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania):
  – komputer klasy PC: minimalne wymagania – zainstalowany system operacyjny Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3, z procesorem Intel® Pentium® 2,5 GHz, 1 GB pamięci RAM i monitorem o minimalnej rozdzielczości 1024 x 768 pikseli. Na komputerze musi być dodatkowo zainstalowane oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu ePub, mobi, np. Adobe Digital Editions, MobiPocket Reader, Calibre, Adobe Reader;
  – komputer klasy MAC: procesor PowerPC®: zainstalowany system operacyjny Mac OS X v 10.4.10 lub wyższy z procesorem PowerPC® G4 lub G5 500 MHz, 128 MB pamięci operacyjnej RAM lub procesor Intel®;
  – czytnik książek elektronicznych współpracujący z formatami epub lub mobi.
  – tablet lub smartphone z zainstalowanym systemem iOS, Android, Windows 8 (lub wyższy) i aplikacją współpracującą z formatami epub lub mobi np.: BlueFire Reader, Aldiko;
  – Dla produktów zapisanych w formacie Kindle (MOBI): czytnik książek elektronicznych Kindle.

X Bezpieczeństwo

Pomimo wszelkich starań Sprzedawcy zmierzających do zapewniania bezpiecznego korzystania ze Sklepu, Sprzedawca informuje podczas korzystania Użytkownika ze Sklepu istnieje, podobnie jak podczas korzystania z wszelkich innych serwisów internetowych, ryzyko uzyskania dostępu przez osoby trzecie.

 

XI Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  a) w którym konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie Towaru – w przypadku umów sprzedaży
  b) w którym doszło do zawarcia Umowy – w przypadku dostarczania treści cyfrowych w postaci e-booków.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia konsument musi poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem).
 4. Konsument może korzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy, aby konsument wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującemu konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przed konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od Umowy.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, że konsument zgodził się wyraźnie na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy, konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz Sprzedawcy na adres: Rudno 16, 56-100 Wołów, niezwłocznie, a w każdym czasie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle Towar przed upływem 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Konsument powinien dostarczyć Towar w ten sposób, by nie został on zniszczony.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do Umów o dostarczenie Ebooków (treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

XII Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach działalności Sklepu jest Sprzedawca – Stara Szkoła, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudnie, Rudno 16, 56-100 Wołów.
 2. Sprzedawca przetwarza Dane na potrzeby:
 • realizacji Zamówień,
 • wysyłki newslettera,
 • rozpatrywania reklamacji,
 • udzielania odpowiedzi na pytania Użytkowników
 1. Sprzedawca przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i wykonania umowy z Użytkownikiem (Zamówienia, wysyłka newslettera – usługa elektroniczna, udzielanie odpowiedzi na reklamacje ew. inne usługi – zgodnie z treścią wniosku Użytkownika art. 6 ust. 1b RODO), w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy (przepisy o rękojmi, przepisy podatkowe, art. 6 ust. 1 c RODO), jak również w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne. Niepodanie Danych powoduje niemożność realizacji Zamówienia lub odpowiednio innej usługi.
 2. Na potrzeby realizacji Zamówień przetwarzane są następujące kategorie Danych: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail (na potrzeby wysyłki potwierdzenia transakcji), numer telefonu (na potrzeby kontaktu z firmą kurierską) NIP oraz nazwa firmy.
 3. W celu usunięcia konta Użytkownik powinien napisać w tej sprawie wiadomość na adres: sklep@stara-szkola.com.
 4. Dane o konkretnym Zamówieniu będą przechowywane przez okres 3-letni, w którym możliwe jest zgłoszenie roszczeń z tytułu rękojmi.
 5. Na potrzeby wysyłki newslettera wykorzystywany jest adres e-mail Użytkownika. Newsletter jest wysyłany aż do momentu wypisania się.
 6. Na potrzeby reklamacji są przetwarzane Dane: adres e-mail (z którego nadeszła reklamacja), pozostałe dane Użytkownika wskazane w reklamacji. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane zawarte w korespondencji reklamacyjnej zostaną usunięte po czasie, w którym przepisy szczegółowe nakazują ich przechowywanie.
 7. Sprzedawca przetwarza następujące Dane związane z zapytaniami kierowanymi poprzez Stronę: imię, nazwisko, e-mail, nazwa firmy (opcjonalnie), numer telefonu (opcjonalnie). Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Dane zostaną usunięte w terminie 3 miesięcy od załatwienia sprawy lub odpowiedzi na pytanie.
 8. Sprzedawca może przetwarzać Dane dłużej, niż wynika to z zapisów poprzedzających, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub gdy może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego.
 9. Dane adresowe wykorzystywane na potrzeby realizacji Zamówień będą przekazywane firmom pocztowym/kurierskim (wybranym przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia) w celu dostawy Zamówienia. Dane Użytkownika mogą być również przekazywane instytucjom płatniczym na potrzeby opłacenia Zamówienia – stosownie do wybranego przez Użytkownika sposobu płatności.
 10. Dane są  chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Sprzedawca nie pobiera Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.
 12. Użytkownikom przysługuje prawo do:
 • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych,
 • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
 • żądania usunięcia Danych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania Danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
 • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Sprzedawcy w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 1. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: sklep@stara-szkola.com.
 2. W przypadku zaoferowania przez Sprzedawcę poprzez Stronę innych usług lub aktywności (np. promocje) związanych z przetwarzaniem Danych Użytkowników, postanowienia powyższe będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku takiego przetwarzania (w szczególności w zakresie praw Użytkownika i obowiązków Sprzedawcy).

 

XIII Rękojmia i reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wad fizycznych lub prawnych dostarczonego Towaru.
 2. Reklamacja dotycząca Sklepu może być złożona poprzez korespondencję e-mail: sklep@stara-szkola.com. Reklamacja powinna zawierać krótki opis przyczyny reklamacji oraz Dane Użytkownika.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zgłoszenia i/lub (w zależności od charakteru reklamacji) otrzymania niezbędnych informacji lub zwrotu Towaru.
 4. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru (rękojmia). Odpowiedzialność ta uregulowana jest w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556, 556[1]-556[3] oraz art. 559-561 kodeksu cywilnego.
 6. W przypadku gdy Użytkownik nie jest konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

XIV Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 22 października 2018 roku.
  2. Dokonanie Zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu Zamówienia, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 2. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne w ciągu 14 dni od opublikowania ich na Stronie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
 3. Użytkownicy posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Użytkownikowi, który nie zaakceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienia do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Użytkownika.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane właściwy miejscowo sąd powszechny.